ค้นหา

นโยบายยุทธศาสตร์

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 15 มีนาคม 2560

ยุทธศาสตร์       

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบริหารจัดการองค์กร

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ฮิต: 2511